Fundamentarea tehnico-economică a costurilor de producţie şi estimări privind preţurile de valorificare pentru grâu, orz, porumb, floarea-soarelui, rapiţă, soia, sfeclă de zahăr, orez, cânepă, hamei, tutun, cartof pentru agricultura convenţională şi agricultura ecologică

Finantare:  Proiectul ADER 13.1.2/2015 este finantat prin ordinul nr. 708/23.04.2015 privind privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, “Agricultură şi Dezvoltare Rurală – ADER 2020”

Valoarea contractului: 962.850 lei
Durata proiectului: 38 luni (01.10.2015 – 20.11.2018)

COMPONENTA CONSORTIULUI
Coordonator: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala (ICEADR) – Director de proiect – Dr. Ing. Ursu Ana
Parteneri:
– Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea (I.N.C.D.A.) – Responsabil de proiect – Dr. Ing. Ion TONCEA
– Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov (INCDCSZ) – Responsabil de proiect – Dr. Ing. Gheorghe OLTEANU

REZUMATUL PROIECTULUI
Proiectul urmărește găsirea de soluţii inovative de gestiune a fermei agricole care să  permită fermierilor accesul la informații și cunoaștere, calcularea costului produselor  agricole vegetale pentru agricultura convențională și agricultura ecologică, determinarea rezultatelor analitice prin compararea costului produselor cu preţul lor de vânzare; previziunea cheltuielilor şi veniturilor prin întocmirea BVC-urilor, etc.
Calculația costurilor produselor agricole vegetale pentru agricultura convențională și agricultura ecologică și bugetarea activităților se pot înscrie în sprijinul pentru ferme în conversie la metodele de agricultură ecologică, conform art. 68 din Regulamentul  Consiliului (CE) nr. 73/2009.
În metodologia folosită în cadrul proiectului punctul de plecare îl va constitui  întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli la nivel de culturi, diferenţiate în funcţie de tehnologiile aplicate în sistem convenţional şi ecologic, de nivelul de alocare al factorilor de producţie, şi implicit prin randamentele la unitatea de suprafaţă,  corespunzătoare condiţiilor economice de care dispune agrozona.
Analiza şi cuantificarea indicatorilor tehnico-economici şi financiari vizează costul de producţie, preţul de valorificare, productivitatea muncii, rentabilitatea, marja brută standard, pragul de rentabilitate, pentru agricultura convenţională şi agricultura ecologică. Prin proiect, se vor crea instrumente fundamentate ştiinţific de reglementare a funcţionalităţii pieţei produse agricole şi un sistem de indicatori – de competitivitate, de rentabilitate, etc., care să aibă un rol important în deciziile privind dezvoltarea viitoare a sectorului agricol. Acest sistem de indicatori, adaptat la sistemele deja existente la nivel internaţional, poate să contribuie la dezvoltarea unei agriculturi inteligente, durabile şi favorabilă incluziunii, să devină punct de plecare în viitoarele politici agricole, să permită studii comparative cu alte ţări şi, nu în ultimul rând, să îmbunătăţească accesul la informaţie.
Proiectul este corelat cu următoarele cerinţe:
–       respectarea normelor de calitate impuse prin reglementările comunitare;
–       protejarea mediului înconjurător;
–       reducerea costurilor de producţie, în contextul aplicării soluţiilor tehnologice noi.
Produsele la care vor fi estimaţi indicatorii tehnico–economicispecifici sunt: grâu, orz, porumb, floarea soarelui, rapiţă, soia, sfeclă de zahăr, orez, cânepă, hamei, tutun, cartof.
Se optează pentru utilizarea de date şi informaţii preluate de la institutele tehnice de profil, la nivelul sistemului de producţie şi al tipurilor de exploataţii existente în cadrul agrozonelor, precum şi al elementelor normative privind alocarea input-urilor. Prin proiect, se vor evalua şi analiza, de asemenea, efectele tehnologiilor de producţie vegetală ecologică asupra mediului, cu privire la menţinerea şi creşterea fertilităţii solurilor, pe termen lung, precum şi conservarea parametrilor calitativi ai mediului (aer, apă, sol). Astfel, în contextul creşterii performanţelor de mediu prin practicarea tehnologiilor ecologice, este asigurată conservarea calităţii mediului şi a resurselor naturale şi, prin aceasta, sustenabilitatea fermelor comerciale. Finalitatea proiectului, respectiv elaborarea unui ghid practice cu soluții tehnico-economice va reprezenta un punct de plecare în ceea ce priveste transformarea fermelor de subzistenţă în exploataţii familiale ecologice, capabile să identifice noi oportunităţi de valorificare a producţiei. Din acest punct de vedere rezultatele estimate ale proiectului se înscriu în eforturile asigurării unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii. Rezultatele e obţinute în cadrul proiectului, atât cele parţiale cât şi cele finale vor fi larg diseminate în mediul rural.

REZULTATE SCONTATE
–       analiza SWOT a indicatorilor tehnico-economici pentru agricultura convențională și agricultura ecologică;
–     informaţii privind costurile de producţie şi preţurile de valorificare pentru produsele vegetale în cele două sisteme, necesare în fundamentarea unor planuri de afaceri, precum şi în procesul de negociere între producători, angrosişti, procesatori şi alţi agenţi economici ai pieţei, precum şi pentru factorii decizionali în procesul de susţinere a producţiei agricole prin măsuri similare aplicate în spaţiul comunitar;
–      analiza eficienţei economice a produselor agricole vegetale pentru agricultura convențională și agricultura ecologică
–    elaborarea unui ghid practic cu soluţii tehnico-economice, fundamentate ştiinţific, pentru sporirea parametrilor cantitativi şi calitativi ai sistemelor convenţionale şi ecologice de producţie vegetală, soluţii utile şi pentru elaborarea proiectelor de dezvoltare rurală, din cadrul PNDR, pe măsurile ce vizează agricultura ecologică.

MODUL DE APLICARE AL REZULTATELOR
–       rezultatele cercetării se vor materializa în rapoarte de cercetare, pliante, broşură, pagină web, elaborarea de articole în reviste de specialitate cu profil agricol, simpozioane, precum şi participarea la manifestări ştiinţifice în domeniu;
–       furnizarea informaţiilor către factorii decidenţi, în scopul fundamentării măsurilor de sprijin pentru domeniul de agricultură ecologică;
–       diseminarea rezultatelor cercetării unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniu, ferme agricole cu producţie ecologică, asociaţiilor agricole ecologice, firme de consultanţă de specialitate ş.a.;
–       informaţiile privind costurile de producţie şi preţurile de valorificare pentru produsele vegetale în cele două sisteme vor fi utilizate de MADR în scopul fundamentării procedurilor de negociere cu CE

OBIECTIVE
Obiectiv general 13. : Economie, organizare și marketing în agricultură
Obiectiv specific: 13.1.: Fundamentarea economică a tehnologiilor și costurilor de producţie, a preţurilor de valorificare, a marjei brute şi a gradului de profitabilitate a produselor agricole vegetale şi animale, la nivel de fermă