Modele tehnico-economice de reducere a vulnerabilităţii veniturilor exploataţiilor zootehnice față de schimbările climatice

Conducător proiectINSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ  – ICEADR
· Director: Dr.ing. DRAGOMIR Vili (e-mail office@iceadr.ro)
· Director proiect: Dr.ing. CHETROIU Rodica (e-mail: rodica.chetroiu@iceadr.ro)

Partener 1:  CENTRUL DE STUDII ȘI CERCETĂRI DE BIODIVERSITATE AGROSILVICĂ „ACAD. DAVID DAVIDESCU” – CSCBAS
· Director: CS I Dr. JOIȚA-PĂCUREANU Maria (e–mail: cscbas@ince.ro)
· Responsabil proiect: Dr. Ing. MOGA Ioana Corina (e-mail: corinamoga@yahoo.com)

Partener 2: INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MONTANOLOGIE CRISTIAN – SIBIU
· Director: Dr. ing. RUSU Mariana (e–mail: icdmcristian@gmail.com)
· Responsabil proiect: Ec. COSTIN Emilia Carmen (e-mail: icdmcristian@gmail.com)

Anul începerii proiectului: 2023
Anul finalizării proiectului: 2026
Suma totală proiect: 1.300.000 lei

Obiectiv general 22: Economie, organizare, management și marketing în agricultură

Obiectiv specific 22.1: Fundamentarea economică a tehnologiilor și costurilor de producţie, a  marjei brute şi a gradului de profitabilitate a produselor agricole vegetale şi animale, la nivel de fermă

Rezumatul proiectului: În condițiile actualelor tendințe strategice europene în domeniul politicilor de mediu și climă, există necesitatea de a oferi fermierilor modele de dezvoltare pentru diminuarea provocărilor economice create de implementarea unor acțiuni în această direcție. Proiectul va pune la dispoziția fermierilor o serie de soluții tehnico-economice aplicabile în fermele zootehnice, concentrate pe practici de gestionare agricolă durabilă, investiții în tehnologii noi în ferme și crearea de noi lanțuri valorice. Impactul pe piață al punerii în aplicare la nivel de fermă a modelelor tehnico-economice va fi dat de creșterea productivității pe fluxul activităților din ferme, sporirea gradului de rentabilitate, concretizate prin sporirea profitabilității. Pentru reducerea vulnerabilității veniturilor exploatațiilor zootehnice, se vor elabora modele tehnico-economice bazate pe cele mai bune practici de gestionare agricolă durabilă, în funcție de condițiile climatice, tipul de sol, zonă geografică etc., investiții în tehnologii noi pentru adaptarea la condițiile actuale de mediu și climă, digitalizarea unor activități și procese de producție, în vederea reducerii costurilor și sporirea productivității pe fluxul activităților, crearea de noi lanțuri valorice pentru producțiile valorificate și optimizarea oportunităților comerciale, care să genereze valoare adăugată și care să crească reziliența exploatațiilor față de provocările economice generate de condițiile actuale de mediu și climă. 

Obiectivele proiectului se realizează prin următoarele ETAPE:

Etapa 1: Studiu privind adaptarea sectorului zootehnic la efectele schimbărilor climatice;
Etapa 2: Modele tehnico-economice de gestionare agricolă durabilă a culturilor furajere în fermele de vaci de lapte și tineret taurin la îngrășat, în condițiile schimbărilor climatice;
Etapa 3: Modele tehnico-economice de gestionare agricolă durabilă a culturilor furajere și a pajiștilor în fermele de ovine și caprine, în condițiile schimbărilor climatice;
Etapa 4: Modele tehnico-economice de reducere a impactului economic generat de  schimbările climatice, prin investiții în tehnologii noi în fermele de vaci de lapte și tineret taurin la îngrășat.
Etapa 5: Modele tehnico-economice de reducere a impactului economic generat de  schimbările climatice, prin investiții în tehnologii noi în fermele de ovine și caprine
Etapa 6: Modele tehnico-economice de reducere a vulnerabilității veniturilor fermierilor  din exploataţiile de vaci de lapte, tineret taurin la îngrășat, ovine și caprine, prin crearea de valoare adăugată și noi lanțuri valorice

Principalele rezultate preconizate:

– Elaborarea unor ghiduri tehnico-economice de gestionare agricolă durabilă a culturilor furajere în fermele zootehnice de vaci de lapte, tineret taurin la îngrășat, ovine, caprine;

– Elaborare unor ghiduri  tehnico-economice de reducere a impactului economic generat de  condițiile actuale de mediu și climă, prin investiții în tehnologii noi în fermele zootehnice de vaci de lapte, tineret taurin la îngrășat, ovine, caprine;

– Elaborare unor ghiduri tehnico-economice de reducere a vulnerabilității veniturilor fermierilor din exploataţiile zootehnice de vaci de lapte, tineret taurin la îngrășat, ovine, caprine, prin crearea de valoare adăugată și noi lanțuri valorice;

– Modele tehnico-economice.

Modul de aplicare/utilizare a rezultatelor:

– Modelele tehnico-economice elaborate vor fi puse la dispoziția fermierilor crescători de vaci de lapte, tineret taurin la îngrășat, ovine și caprine pentru ca, în funcție de mărimea fermei, zona pedo-climatică, resursele de care dispun și alți factori tehnico-economici și de mediu, să poată alege alternativa cea mai potrivită. Modelele tehnico-economice vor putea sta la baza întocmirii de către fermieri a unor proiecte pentru creșterea rezilienței fermelor la condițiile actuale de mediu și climă;

– Transfer de cunoștințe către fermieri, prin asigurarea de consultanță pentru implementarea modelelor alese;

– Realizarea și publicarea de cărți privind descrierea modelelor tehnico-economice pentru fermele zootehnice de diferite profile, dimensiuni și zone de creștere a animalelor;

– Elaborarea de broșuri cu tematica proiectului;

– Participarea cu comunicări științifice la conferințe naţionale și internaționale;

– Publicarea de articole știinţifice în reviste indexate în ISI și BDI;

– Pagina web pentru distribuirea rezultatelor proiectului către cei interesați din sfera academică, cercetare științifică și agri-business.