Cercetări privind eficiența economică a creșterii ovinelor, caprinelor, taurinelor de lapte și de carne și a bubalinelor

Conducător proiectINSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ  – ICEADR
· Director: Dr.ing. URSU Ana (e-mail office@iceadr.ro)
· Director proiect: Dr.ing. CHETROIU Rodica (e-mail: rodica.chetroiu@iceadr.ro)

Partener 1:  INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE ANIMALĂ INCDBNA BALOTEȘTI
· Director: Prof. univ. Dr. GROSU Horia (e–mail: secretariat@ibna.ro)
· Responsabil proiect: Dr. Bioch. CIȘMILEANU Ana Elena (e-mail: ana_cismileanu@yahoo.com)

Partener 2: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ  USAMV BUCUREȘTI
· Director: Prof. univ. Dr. Sorin Mihai CÎMPEANU (e–mail: rectorat@usamv.ro)
· Responsabil proiect: Șef lucrări Dr. Elena COFAS (e-mail: : cofasela@yahoo.com)

Anul începerii proiectului: 2019
Anul finalizării proiectului: 2022
Suma totală proiect: 1.500.000 lei

Aplicație web destinată analizei eficienței economice pentru speciile ovine, caprine, taurine, bubaline ZOOSYST

Obiectiv general 24: Dezvoltarea capacității administrative, a administrației centrale și locale, a agenților economici de a elabora și implementa politici publice, strategii și programe la nivel național și regional în domeniul asigurării securității alimentare naționale și a atingerii obiectivelor strategice Europa 2020

Obiectiv specific 24.1: Elaborarea studiilor și analizelor pentru fundamentarea deciziilor sectoriale și implementarea politicilor agricole comune

Rezumatul proiectului: Sectoarele de creștere a ovinelor, caprinelor, taurinelor și bubalinelor se confruntă cu dificultăți economice, datorită gradului redus de specializare și integrare a producțiilor. Obiectivul proiectului este identificarea cu acuratețe a segmentului de exploatații cele mai vulnerabile, pe specii, pentru a oferi informații utile instituțiilor abilitate, în vederea elaborării planurilor de susținere din fonduri publice și revigorarea exploatațiilor, ceea ce va contribui la dezvoltarea economică a sectorului zootehnic și la creșterea securității alimentare a populației, prin creșterea ofertei de produse destinate consumului alimentar. Prin proiect, se vor analiza indicatorii de eficiență economică, pe ferme de diferite dimensiuni din speciile aflate în studiu. Se va face o analiză comparativă a tehnologiilor aplicate în ferme, ținând cont de dimensiune, gradul de mecanizare și automatizare, locație și modul de utilizare al forței de muncă. Va rezulta un program de analiză a eficienței economice, prin care fermierul să poată să-și determine rentabilitatea la nivel de fermă.

 Obiectivele proiectului se realizează prin următoarele ETAPE:
· Etapa 1: Studiu privind eficiența economică a sectoarelor de creștere a animalelor, pe specii și        direcții de specializare;
· Etapa 2: Eficiența economică a fermelor de ovine și caprine de diferite dimensiuni, amplasate în regiuni geografice și forme de relief diferite;
· Etapa 3: Eficiența economică a fermelor de taurine și bubaline de diferite dimensiuni, amplasate în regiuni geografice și forme de relief diferite;
· Etapa 4: Program de analiză a eficienței economice pentru ovine, caprine, taurine, bubaline.

Principalele rezultate preconizate:
–  Realizarea de studii de caz în ferme de diferite dimensiuni din regiuni geografice și forme de relief diferite, la ovine, caprine, taurine și bubaline, pe direcții de specializare lapte/carne;
–  Analiza eficienței economice a exploatațiilor din studiile de caz și identificarea celor vulnerabile;
–  Elaborarea manualului de utilizare a produsului informatic destinat analizei eficienței economice.

Modul de aplicare/utilizare a rezultatelor:
– Informaţiile din fiecare etapă vor fi furnizate către factorii decidenţi, în scopul fundamentării măsurilor de sprijin pentru exploatațiile zootehnice aflate în dificultate;
–  Programul informatic din ultima etapă va fi accesibil on-line crescătorilor de animale interesați de eficientizarea activității din fermele zootehnice.;
–  Modalităţile prin care rezultatele vor fi diseminate: rezultatele cercetării se vor materializa în rapoarte de cercetare, mese rotunde, workshop-uri/instruiri cu fermierii și asociațiile acestora, elaborarea de articole în reviste de specialitate cu profil agricol, lucrări științifice, cărți, manual de utilizare a programului informatic, pagină web, precum şi participarea la manifestări ştiinţifice în domeniu.