Fundamentarea tehnico-economică a costurilor de producţie şi estimări privind preţurile de valorificare ale principalelor produse vegetale și animale, obținute în sistem convențional și în agricultura ecologică

Valoarea contractului: 1.000.000 lei
Durata proiectului: 36 luni (15.09.2019 – 28.10.2022)

COMPONENTA CONSORTIULUI
Coordonator
: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala (ICEADR) – Director de proiect – Dr. ing. Ana URSU
PARTENERI:
– Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală (INCDBNA) – Responsabil de proiect – Dr. Ing. Georgeta CIURESCU
– Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București – Responabil de proiect – Prof. Dr. Valentina TUDOR

OBIECTIVE
Obiectiv general 23: Economie, organizare, management, si marketing in agricultura
Obiectiv specific 23.1: Fundamentarea economică a tehnologiilor și costurilor de producţie, a marjei brute şi a gradului de profitabilitate a produselor agricole vegetale şi animale, la nivel de fermă

REZUMATUL PROIECTULUI
Proiectul implică utilizarea unitară a metodologiilor, tehnicilor şi echipamentelor specifice unui studiu analitic, prelucrării şi valorificării datelor. În metodologia folosită în cadrul proiectului, se vor întocmi devizele și bugetele de venituri şi cheltuieli la produsele vegetale și animale, obținute în sistem convențional și agricultura ecologică, diferenţiate în funcţie de tehnologiile aplicate, de nivelul de alocare a factorilor de producție şi, implicit, de randamentele la unitatea de suprafață și pe unitate de produs. Prin proiect, se vor crea instrumente fundamentate științific de reglementare a funcționalității pieței produselor agricole şi un sistem de indicatori, de eficiență, de competitivitate, de rentabilitate etc., care să aibă un rol important în deciziile privind dezvoltarea viitoare a sectorului agricol. Cuantificarea indicatorilor tehnico-economici şi financiari vizează costul de producție, prețul de valorificare, productivitatea muncii, rentabilitatea, marja brută standard, pragul de rentabilitate. Se va utiliza metoda normativ-constructivă sau metoda variantelor, care are la bază informațiile şi calculațiile estimative de indicatori.

REZULTATE SCONTATE
– Studiu privind tendința de evoluție economică a sistemelor de producție vegetală și animală, obținute convențional și ecologic;
– Documentații tehnicoeconomice pentru principalele produse vegetale și animale, obținute în sistem convențional și ecologic – devize tehnologice, bugete de venituri și cheltuieli, costuri unitare de producție, estimări privind prețul de valorificare, marja brută, standard output;
– Studiu privind analiza eficienței economice pentru principalele produse vegetale și animale, obținute convențional și ecologic;
– Ghid practic cu soluţii tehnico-economice pentru principalele produse vegetale și animale, obținute în sistem convențional și ecologic.

MODUL DE APLICARE AL REZULTATELOR
– Datele furnizate de proiect vor sta la baza elaborării de către autoritățile competente a unui act normativ, în scopul fundamentării măsurilor de sprijin;
– Diseminarea rezultatelor cercetării către unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniu, fermierilor, asociațiilor agricole, părților interesate;
– Participare la manifestări științifice;
– Pagină web cu informații privind rezultatele proiectului;
– Promovarea rezultatelor cercetării în 4 broşuri;
– Publicarea a 4 articole în reviste de specialitate cu profil agricol și 2 articole științifice naționale și internaționale;
– Organizarea unui simpozion.