Calculații specifice de costuri standard pentru diferite tipuri de exploatații agricole și profile în contextul accesării sprijinului PNDR 2014-2020.

Conducator proiect: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală  – ICEADR
• Director: Dr.ing.LAPUSAN Alexandru (e-mail office@iceadr.ro)
• Director proiect: Dr.ec. VLAD Mihaela Cristina (e-mail: cristina.vlad@iceadr.ro)

Partener 1:  Institutul National pentru Mecanizarea Agriculturii
• Director: Dr.ing. PIRNA Ion (e–mail: pirna@inma.ro)
• Responsabil proiect: CUJBESCU Dan (e-mail: dcujbescu@yahoo.com)

Anul inceperii proiectului: 2015
Anul finalizarii proiectului: 2018
Suma totala proiect: 812.850 lei

REZUMATUL PROIECTULUI
Proiectul se constituie ca un studiu amplu, multianual și conține calculații de costuri standard pentru diferite tipuri de exploatații agricole și profile (zona de câmpie, deal, munte) în vederea diversificării producției agricole, a îmbunătățirii performanței economice și orientarea către piață, prin aplicarea facilităților politicilor publice la nivelul fermelor mici, fermelor de familie și a asociațiilor acestora. Exploatațiile mici sunt în general decapitalizate, nu pot asigura un grad ridicat de mecanizare a tehnologiilor, cultivatorii aplelând la servicii pentru anumite lucrări mecanice, etapele de întreținere a culturilor efectuându-se, în cele mai multe cazuri, cu mijloace mecanice simple sau chiar manuale. Forța de muncă este reprezentată de regulă de membrii familiilor și uneori de personal angajat temporar pentru satisfacerea necesarului de lucrări în perioadele de vârf. Asociațiile familiale specializate în anumite domenii ale producției agricole, dispun de un nivel mult mai ridicat al mijloacelor tehnice. Proiectul își propune să fundamenteze din punct de vedere tehnico-economic costuri standard pentru diferitele tipuri de exploatații agricole și profile (cultivarea cerealelor și plantelor tehnice, culturi legumicole, culturi perene și permanente, etc.) în funcție de potențialul zonelor de producție respectiv câmpie, deal, munte. Principalele elemente utilizate pentru calculațiile specifice de costuri standard pentru diferite tipuri de exploatații agricole și profile (ferme mici, ferme de familie, asociații familiale) și a dimensiunii economice a acestora vor fi determinate pe baza următoarelor criterii metodologice: sisteme și structuri de producție, tehnologii de producție, bugete de venituri și cheltuieli, standard output (SO). Costurile standard vor fi calculate pentru activitățile specifice fiecărei culturi, în funcție de zona de cultură: fertilizare, lucrările solului, semănat, lucrările de întreținere, etc. Gradul de complexitate al proiectului derivă din utilizarea unei metodologii proprii de calcul, cu elemente rezultate din tehnicile și procedurile folosite în UE. Aceste costuri standard vor putea fi  incluse în PNDR 2014-2020 și utilizate (ca și costuri standard conform R 1305/2013 art. 62 (2)  începând cu anii urmatori.

PLANUL DE REALIZARE
Etapa 1: Studiu privind lucrarile mecanizate și manuale pentru zona de câmpie, deal și munte
Etapa 2: Elaborarea costurilor standard pentru diferite culturi vegetale în zona de câmpie
Etapa 3: Elaborarea costurilor standard pentru diferite culturi în zona de deal și munte
Etapa 4: Elaborarea costurilor standard pentru diferite culturi în zona de câmpie
Etapa 5: Elaborarea costurilor standard pentru diferite culturi vegetale în zona de deal și munte
Etapa 6: Elaborarea costurilor standard pentru diferite culturi vegetale în zona de câmpie
Etapa 7: Elaborarea costurilor standard pentru diferite culturi în zona de deal și munte

REZULTATE PRECONIZATE
Costuri standard pentru diferite tipuri de exploatații și profile, în funcție de zona de cultură prin metode de calcul echitabile și verificabile.

MODULD E APLICARE/UTILIZARE AL PROIECTELOR
Prin aplicarea rezultatelor scontate se urmăreşte valorificarea informaţiilor în elaborarea şi fundamentarea politicilor publice și în managementul integrat al schemelor de sprijin pentru producătorii agricoli;
Rezultatele vor fi aplicate în cadrul sesiunilor de depunere a proiectelor PNDR 2014-2020 și vizează simplificarea accesării sprijinului în cadrul măsurilor de investiții în domeniul agricol și eficientizarea utilizării fondurilor publice.