Modele de dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare pe filiera producţie primară-servicii-depozitare-procesare-piaţă de desfacere

Conducator proiectINSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – (ICEADR)
–   Director: Dr. Ing. Ana Ursu
–   Director proiect: Dr. Ec. MARIN Ancuta (e-mail: marin.ancuta @ iceadr.ro)

Partener 1: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI (ASE)
–   RECTOR: Prof. Univ. Dr. Nicolae Istudor (e-mail rectorat @ ase.ro)
–   Responsabil proiect: Conf. Univ. Dr. ION Raluca Andreea (e-mail: raluca.ion@eam.ase.ro)

Partener 2: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCURESTI (USAMV)
–  RECTOR: Prof. Univ. Dr. Sorin Cîmpeanu (e-mail: rectorat @ usamv.ro)
–  Responsabil proiect: Prof. Univ. Dr. TUDOR Valentina

Anul inceperii proiectului: 2015
Anul finalizarii proiectului: 2018
Suma totala proiect: 712.850 lei

REZUMATUL PROIECTULUI:
Proiectul se adresează domeniului de cercetare agricolă şi de dezvoltare rurală al MADR din cadrul Planului sectorial pentru cercetare – dezvoltare  ADER 2020 si va contribui la stimularea asocierii/cooperării  producătorilor agricoli de legume şi fructe, crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii producţiei vândute.
Proiectul defineşte şi descrie modele de lanţuri scurte de valorificare a producţiilor de legume şi fructe, evaluând toate verigile componente ale filierei, respectiv producţie primară, servicii, depozitare, procesare, piaţă de desfacere, având în vedere rolul şi importanţa producătorilor, procesatorilor mici şi mijlocii în cadrul acestui sistem, avantajele asocierii/cooperării acestora în scopul eficientizării activităţilor, necesitatea diminuării numărului de intermediari din rândul comercianţilor, interesul consumatorilor de a achiziţiona produse (proaspete şi procesate) conforme din punct de vedere al calităţii şi la preţuri accesibile. Conform obiectivului urmărit, proiectul va include elaborarea pe 4 ani a următoarelor elemente: analizarea sectorului de legume-fructe pe plan naţional şi comunitar; analizarea organizaţiilor şi grupurilor de producători din sectorul legume-fructe, a organizaţiilor interprofesionale; analizarea colectării şi transportului legumelor şi fructelor; prezentarea metodelor şi tehnologiilor de procesare a legumelor şi fructelor; situaţia pieţei de desfacere a legumelor şi fructelor proaspete şi procesate; elaborarea analizei SWOT a lanţului scurt de valorificare a legumelor şi fructelor; proiectarea şi experimentarea de modele de dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare a legumelor şi fructelor; demonstrarea funcţionalităţii modelelor de lanţuri scurte de valorificare a producţiilor de legume şi fructe; propuneri de adaptare a legislaţiei.
Noutatea proiectului constă pe de-o parte în reflectarea situaţiei existente în România privind desfacerea legumelor şi fructelor de către producătorii mici şi mijlocii, iar pe de altă parte analizează modalităţile de îmbunătăţire a performanţei acestora privind valorificarea producţiei prin crearea şi dezvoltarea lanţurilor scurte pe filieră. Proiectul elaborează modele de dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare a legumelor şi fructelor pe filieră venind în întâmpinarea preocupărilor MADR de eficientizare a structurilor de piaţă agricole şi agro-alimentare, prin optimizarea funcţionării tuturor verigilor lanţului şi formularea de propuneri legislative în domeniu.
Originalitatea proiectului este evidenţiată prin aceea că structurează cele mai importante informaţii disponibile despre verigile lanţului scurt de valorificare a legumelor şi fructelor, avantajele aplicării acestora şi legislaţia în domeniu, integrându-le într-un cadru complex de analiză a acestor verigi de depozitare, distribuţie, procesare şi valorificare.
Avantajele şi beneficiile implementării unui sistem de monitorizare a modelelor de dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare pot fi grupate astfel: posibilitatea stabilirii preţurilor corecte de valorificare a producţiei de legume şi fructe atât pentru producător cât şi pentru consumatorul final prin eliminarea intermediarilor; delimitarea responsabilităţilor în cadrul filierei de valorificare a legumelor şi fructelor;îndeplinirea normelor legale; asigurarea controlului calităţii produselor şi câştigarea încrederii consumatorilor în produsele româneşti.

PLANUL DE REALIZARE:
Etapa 1:  Studiu privind situaţia sectorului de legume-fructe pe plan naţional şi comunitar
Etapa 2:  Proiectarea şi experimentarea de modele de dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare producţiei de legume
Etapa 3: Proiectarea şi experimentarea de modele de dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare producţiei de fructe
Etapa 4:  Demonstrarea funcţionalităţii modelelor de lanţuri scurte de valorificare a producţiei de legume-fructe şi diseminarea rezultatelor şi formare profesională

OBIECTIVE:
Obiectivul general al proiectului il constituie sprijinirea şi promovarea formelor asociative/de cooperare prin crearea de modele de valorificare a producţiei obţinute de producătorii mici şi mijlocii.
Obiectivul specific il constituie sprijinirea şi promovarea formelor de asociere/cooperare agricolă care să asigure condiţii pentru obţinerea avantajelor economice de către micii producători, prin introducerea unor mecanisme economico-financiare inovative şi adaptarea legislaţiei.

REZULTATE PRECONIZATE
Proiectarea şi experimentarea de modele de dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare producţiei de legume şi fructe:
– Informaţii privind costurilor de investiţii, depozitare, conservare, livrare;
– Propuneri de adaptare a legislaţiei în domeniu către factorii decidenţi, în scopul fundamentării măsurilor de sprijin din PNDR pentru investiţii în procesarea şi comercializarea produselor agricole;
Elaborarea unui ghid practic cu soluţii tehnico-economice, fundamentate ştiinţific, pentru înfiinţarea şi dezvoltarea lanţurilor scurte de valorificare pe filiera servicii-depozitare-procesare-piaţă de desfacere încadrate în PNDR 2014-2020.

MODUL DE APLICARE AL REZULTATELOR:
Prin aplicarea rezultatelor, preconizăm a se obţine următoarele beneficii: îmbunătăţirea competitivităţii pe filieră, sporirea valorii adăugate a acestora în cadrul lanţului scurt,compensarea dificultăţilor  legate de fluxul legumelor şi fructelor şi al produselor pe lanţul scurt al filierei, contribuie la coeziunea structurală a sistemelor agricole, permite utilizarea mai eficientă a resurselor de-a lungul lanţului scurt, sprijinirea încrederii distribuitorilor şi consumatorilor pentru produsele ce se comercializează, asigură controlul calităţii legumelor şi fructelor şi a produselor din legume şi fructe, care reprezintă un domeniu de integrare necesar în vederea asigurării unei transparenţe pe întreg lanţul scurt de valorificare, posibilitatea acţionării sigure în cazul apariţiei de nereguli privind produsele proaspete şi procesate de legume şi fructe, delimitarea responsabilităţilor în lanţul scurt de valorificare, creşterea semnificativa a profitabilităţii pe întreg lanţul scurt de valorificare a legumelor şi fructelor, pornind de la producătorii mici şi mijlocii din sectorul de legume şi fructe, depozitare, procesare, comercializare, întrucât se reduc pierderile şi sincopele în relaţiile economice de valorificare a producţiei.