Proiectarea unor modele tehnico-economice de analiza capacității de reziliență și sustenabilitate a sectorului agricol și optimizarea proceselor de producție

Conducator proiect: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală – ICEADR
– Director: Dr. ing. Dragomir Vili (e-mail office@iceadr.ro)
– Director proiect: Dr. ing. Dragomir Vili (e-mail dragomir.vili@iceadr.ro)

Partener 1: 

Anul începerii proiectului: 2023
Anul finalizării proiectului: 2026
Suma totală proiect: 1.300.000 lei

REZUMATUL PROIECTULUI
Proiectul urmărește să îndeplinească obiectivul planului sectorial ADER 2019-2022, de dezvoltare a sectorului agroalimentar pentru comercializarea produselor în vederea asigurării securității alimentare a populației.
Piața internă este invadată de produse din import, care, deși sunt competitive prin preț, de cele mai multe ori au o calitate inferioară produselor autohtone. Având în vedere tendința consumatorilor de orientare către produsele sănătoase, în acest context se impune necesitatea studierii pieței, pentru a răspunde exigențelor crescânde ale consumatorilor.
Proiectul a fost structurat astfel încât să poată oferi o imagine cât mai reală despre piața produselor agroalimentare de bază: legume, fructe, lapte și produse lactate, carne și produse din carne, ouă, miere de albine, produse de panificație, cu accent pe dimensionarea potențialului agroalimentar al României, valorizarea producției agroalimentare, cât și opinia consumatorilor cu privire la produsele agroalimentare comercializate pe piața românească.
Realizarea acestui proiect poate contribui la îmbunătățirea viitoarelor politici agricole pentru comercializarea produselor agroalimentare în scopul asigurării siguranței și securității alimentare a populației.

PLANUL DE REALIZARE

OBIECTIVE GENERALE
Faza 1 Studiu privind eficiența sistemelor agricole moderne, în contextul schimbărilor climatice
Faza 2 Proiectarea și realizarea bazei de date și a documentației aferente pentru instrumentul digital
Faza 3 Dezvoltarea și testarea instrumentului digital
Faza 4 – Ghiduri etalon pentru ferme agricole pentru compararea unor scenarii investiționale, susținând evaluarea efectului lor în situația dată

Obiectivul general:
Instrumentul digital rezultat în urma derulării proiectului va conduce la rezolvarea unor probleme ce țin de eficientizarea managementului la nivel de fermă, prin crearea unor modele tehnico-economice de analiză și de optimizare a proceselor de producție care să conducă la creșterea rezilienței și sustenabilității sectorului agricol. În acest context problemele propuse spre rezolvare se referă la: identificarea vulnerabilităților climatice, economice și sociale; proiectarea, dezvoltarea și testarea funcționalității instrumentului digital pentru eficientizarea managementului la nivel de unitate de cercetare sau alte forme economice din sectorul agricol; determinarea rentabilității culturilor agricole; evaluarea impactului diferitelor instrumente de politica agricolă pentru sprijinirea fermierilor; introducerea de metode noi, performante de management.

Obiective specifice:
– identificarea vulnerabilităților climatice, economice și sociale în profil teritorial;
– realizarea de studii/analize privind perspectivele producției agricole;
– evaluarea stadiului informatizării fermelor pe plan european și stabilirea funcțiilor software ce trebuie abordate și adaptate la exploatațiile agricole;
– proiectarea, realizarea, experimentarea și demonstrarea funcționalității instrumentului digital pentru eficientizarea managementului la nivel de unitate de cercetare sau alte forme economice din sectorul agricol;
– elaborare documentație de conținut informațional privind fundamentarea economică – organizatorică a tehnologiilor și costurilor de producție și optimizarea acestora;
– determinarea rentabilității culturilor agricole; evaluarea impactului diferitelor instrumente de politica agricolă pentru sprijinirea fermierilor.

REZULTATELE PRECONIZATE ALE PROIECTULUI
Rezultatul principal al proiectului îl constituie realizarea unui instrument digital care va permite fermierilor o gestionare optimă din punct de vedere al resurselor folosite în activitatea economică, prin urmărirea permanentă și detaliată a acestora, existând în orice moment posibilitatea corectării eventualelor probleme apărute, astfel încât folosirea resurselor să fie optimă iar profitabilitatea sa fie maximă.

REZULTATE/BENEFICII ŞI SCHEMA/PLANUL DE VALORIFICARE/DISEMINARE

Rezultatul principal al proiectului îl constituie realizarea unui instrument digital care va permite fermierilor o gestionare optimă din punct de vedere al resurselor folosite în activitatea economică, prin urmărirea permanentă și detaliată a acestora, existând în orice moment posibilitatea corectării eventualelor probleme apărute, astfel  încât folosirea resurselor să fie optimă iar profitabilitatea sa fie maximă.

Valorificarea rezultatelor obținute se va face prin furnizarea informațiilor către fermieri, procesatori, comercianți, unități de învățământ superior agricol, ministere de linie, prin organizarea de workshop-uri, mese rotunde, participări la diverse simpozioane sau manifestări științifice.

Diseminare: Pe pagina web a proiectului se vor publica buletinele informative care vor cuprinde rezultatele obținute în fiecare etapă. În cadrul unor conferințe/simpozioane științifice naționale și internaționale se vor publica articole de specialitate în vederea prezentării metodelor și rezultatelor obținute. De asemenea, rezultatele vor fi diseminate prin intermediul broșurilor anuale, publicațiilor științifice, ce se vor adresa fermierilor, procesatorilor, comercianților, unităților de învățământ superior agricol, ministerelor de linie, etapizat, în scopul informării și conștientizării acestora cu privire la fundamentarea economică a tehnologiilor și costurilor de producție, la rentabilitatea culturilor agricole, la impactul diferitelor forme de sprijin pentru activitățile agricole, cum ar fi: sprijinul plăților pe suprafață şi impactul extinderii politicilor de mediu asupra practicilor agricole actuale, la realizarea de scenarii investiționale pentru exploatațiile agricole de diferite dimensiuni. Pe parcursul derulării proiectului, echipa de cercetare va participa la dezbateri științifice care vor favoriza dezvoltarea de colaborări şi parteneriate în viitoare proiecte de cercetare, precum şi dezvoltarea de relații cu beneficiarii rezultatelor cercetărilor.