Anunt concurs pentru ocuparea unui post de arhivar

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala (ICEADR) cu sediul in B-dul Mărăști nr. 61 sector 1  București ,scoate la concurs în condițiile HG1336/2022, OUG 115/2024 art. VII un post unic contractual vacant de execuție ARHIVAR- perioadă determinată de 6 luni, 4 ore/zi

Concursul va avea loc in data de 25.03.2024 si consta dintr-o probă scrisa si o proba interviu

Condiții generale necesare participării la concurs:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege
 7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii  ani;

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii cu diploma de absolvire

 • cursuri de pregătire  arhivistica-cu atestat – curs acreditat de Arhivele Naționale;

 • cunoștințe operare PC

 • vechime in specialitate: minim 6 luni

 • vechime in muncă: minim 1 an

Componența dosarului

 • cererea de înscriere (formular)
 • curriculum Vitae;
 • diplomele de studii și foile matricole (xerocopie);
 • carnetul de muncă/ adeverințe ( original si xerocopie sau xerocopie având mențiunea „conform cu originalul”) care să ateste vechimea în muncă și experiența profesională;
 • Buletinul/cartea de identitate (original şi xerocopie);
 • Adeverința medicală, care să ateste faptul că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției scoase la concurs;
 • Cazierul judiciar.

Dosarele se depun până pe data 20.03.2024 la secretariatul institutului, etaj II, de luni pana vineri intre orele 10-14.

Calendarul concursului

CALENDAR CONCURS

Dosare  se depun pana pe 20.03.2024 ora 14

 • 21.03 Selecția dosarelor si afișarea rezultatelor
 • 22.03 depunerea contestațiilor si afișarea rezultatelor

A) 25.03 proba scrisa (ora 9-ora 11 )+depunere contestații

 • 26.03 rezultatul contestațiilor

B) 27.03.proba interviu(ora 9-ora 11)+depunere contestații

 • 28.03 afișare rezultate contestații

C) 29.03 afișare rezultat final

Tematica concurs:

 • Evidenta documentelor;
 • Selecționarea documentelor;
 • Depunerea documentelor la Arhivele Naționale;
 • Atribuțiile personalului compartimentului de arhiva;
 • Gruparea documentelor in dosare;
 • Inventarierea documentelor;
 • Operațiuni arhivistice la documentele neconstituite pe probleme si termene de păstrare;
 • Ordonarea, inventarierea, selecționarea si valorificarea documentelor tehnice si de înregistrare tehnica;
 • Preluarea documentelor tehnice si de înregistrare incidentale;
 • Păstrarea documentelor. Organizarea depozitului de arhiva;
 • Constituirea dosarelor;
 • Răspunderi si sancțiuni.

Bibliografie concurs:

 • Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996 republicata in Monitorul Oficial;
 • Legea nr.138/2013 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996;
 • Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica;
 • Instrucțiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si deținătorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr.217/23.05.1996;

Relații pe site-ul institutului www.iceadr.ro sau la tel.0213136087